P BLOK 4. KAT MİMARİ İNŞAAİ İŞLER ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER İHALESİ

İhale No : 20230301
Başlangıç Tarihi : 22-03-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 29-03-2023-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

P BLOK 4. KAT MİMARİ İNŞAAİ İŞLER ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER  İHALESİ  19 Kalem Mimari + 12 Ana Kalem Elektrik + 4 Ana Kalem Mekanik İşleri ,  Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 29-03-2023-15:00
İlgili Memur : MERVE ÜNVER merve.unver@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname(vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Geçici Teminat Mektubu

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi

-          İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili toplam teklif tutarının %100’undan az olmayacak şekilde İş Bitirme Belgesi sunmak zorundadır.

-          İhaleye katılacak isteklilerin en az  5 yıl deneyimli  Mimar ya da İnşaat Mühendisi çalıştırdığını gösteren belgeler, sunması gerekmektedir

-          Birim Fiyat Teklif Mektubu

-          Birim Fiyat Cetveli

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.

-  İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

-   Yatırım Belge No -  515776 Sayılı Yatırım Teşvik Belge No