Güvenlik Görevlisi Personel Temini İhalesi

İhale No : 20230401
Başlangıç Tarihi : 05-04-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 13-04-2023-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :
12 Kişi Güvenlik Görevlisi Personel Temini İhalesi  işi  Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 13-04-2023-15:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :
-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi
-          İmza sirküleri
-          Vekaletname(vekil ise)
-          İmza beyannamesi (vekil ise)
-          Geçici Teminat Mektubu
-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi
-          Ticaret sicil gazetesi
-          İş bitirme belgesi
-          Birim Fiyat Teklif Cetveli
-          Birim Fiyat Teklif Mektubu
-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek
-          İhaleye katılacak istekli firmanın en az 5.000.000,00 TL (BeşMilyonTL) tutarlı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesi.
-          İhaleye katılacak istekliler için  Iso 9001 ,Kalite belgeleri
-          İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili bir  Yükseköğretim kurumunda 12 aylık dönemler  boyunca ve 5 yıl içinde 2 dönem personel çalıştırdığını gösteren iş deneyim belgeleri.
-          İhaleye katılacak istekliler Güvenlik için Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesini sunmak zorundadır.
İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

 

- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir
- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır
- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.
- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 
- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.