DHF HASTANESİ MİMARİ ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLERİ İHALESİ

İhale No : 20230701
Başlangıç Tarihi : 20-07-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 27-07-2023-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :
DHF HASTANESİ MİMARİ ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLERİ İHALESİ YAPIM İŞİ.
Mimari + Elektrik + Mekanik İşleri , İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
Talep Eden Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale Usülü ile ihale edilecektir.
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 27-07-2023-15:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname(vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Geçici Teminat Mektubu

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi

-          İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili toplam teklif tutarının %10’undan az olmayacak şekilde İş Bitirme Belgesi sunmak zorundadır.

-          İhaleye katılacak isteklilerin en az  5 yıl deneyimli  Mimar veya İnşaat Mühendisi çalıştırdığını gösteren belgeler, sunması gerekmektedir

-          Birim Fiyat Teklif Mektubu

-          Birim Fiyat Cetveli

-          MALZEME VE YER GÖRME BELGESİ

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.