DHF HAST.STERİLİZASYON MALZ. ALIMI İHALESİ

İhale No : 20230802
Başlangıç Tarihi : 29-07-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 07-08-2023-14:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

DHF HAST.STERİLİZASYON MALZ. ALIMI İHALESİ işi - Malzeme Alımı - 14 Kalem İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKULTESİ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale Usülü ile ihale edilecektir.
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 07-08-2023-14:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-İmza sirküleri

-Vekaletname(vekil ise)

-İmza beyannamesi (vekil ise)

-Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-Ticaret sicil gazetesi

-GeçiciTeminat Mektubu

-İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili toplam teklif tutarının %10’undan az olmayacak şekilde İş Bitirme Belgesi sunmak zorundadır.

-Birim Fiyat Teklif Cetveli

-Birim Fiyat Teklif Mektubu

-Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

- 515776 Sayılı Yatırım Teşvik Belge No ile KDV teşviğinden yararlanılacaktır.