B BLOK MİMARİ İNŞAİ - ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER İHALESİ

İhale No : 20220201
Başlangıç Tarihi : 04-03-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 11-03-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

B BLOK MİMARİ İNŞAAİ İŞLER ELEKTRİK VE MEKANİK İŞLER YAPIM İŞİ. 43 Kalem Mimari + 13 Ana Kalem Elektrik + 4 Ana Kalem Mekanik İşleri , Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 11-03-2022-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-        İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-        İmza sirküleri

-        Vekaletname(vekil ise)

-        İmza beyannamesi (vekil ise)

-        Geçici Teminat Mektubu

-        Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-        Ticaret sicil gazetesi

-        İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili toplam teklif tutarının %30’undan az olmayacak şekilde İş Bitirme Belgesi sunmak zorundadır.

-        İhaleye katılacak isteklilerin en az  5 yıl deneyimli  Mimar ya da İnşaat Mühendisi çalıştırdığını gösteren belgeler, sunması gerekmektedir

-        Birim Fiyat Teklifi

-        Birim Fiyat Cetveli

Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

-İhaleye Kısmi Teklif Verilemez - Bu ihalede Kısım sayısı  1 (bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

-Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- 515776 Sayılı Yatırım Teşvik Belge No

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.